Rakendus "Eesti kalad"

Käesoleva määraja abil on võimalik tutvuda kõigi Eesti vetest püütud kaladega ja käsitletud on ka liike, keda veel Eesti aladelt saadud pole, kuid kes meie lähipiirkonnas on levinud, näiteks ebarasboora, mõrukas ja arktika paalia. Kokku 103 kalaliiki. Rakendus sisaldab dihhotoomset määrajat.

Püügipiirangud ja alammõõdud seisuga: mai 2021.


Väljaandja: Kalanduse teabekeskus ja Walk&Learn, 2014

Autorid: Aare Verliin, Marko Peterson, Silver Sirp, Toomas Armulik, Einar Kärgenberg, Sergei Põlme

Määraja aluseks on võetud: Mikelsaar, N., Eesti NSV kalad, 1984.

Liikide ja rühmade organiseerimisel on aluseks võetud: Ojaveer. E., Pihu, E., Saat, T., Fishes of Estonia, 2003 ja portaalid: http://fishbase.org portaal ja TÜ loodusmuuseumi infosüsteem.

Värviliste jooniste autor: Michael J.Loates

Kasutatud pildid ja tekstimaterjal:

Берг Л. С. 1948. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран 1. Издательство АН СССР, Москва-Ленинград. 466 с.

Промысловые рыбы СССР. 1949. (Pед. Л. С. Берг, А. С. Богданов, Н. И. Кожин & T. C. Pacc), Пище-промиздат. 787 с.

Benecke, B. & Dallmer, E. 1886. Handbuch der Fischzucht und Fischerei. Verlag von Paul Parey, Berlin. 701 pp.

Световидов А. Н. 1952. Сельдевые. Фауна СССР. Рыбы. Издательство АН СССР, Москва-Ленинград. 331 +53 с.

Valle, K. J. 1934. Suomen kalat. Otava, Helsinki. 228 pp.

Bapпaxoвcкий H. A. 1898. Oпpeдeлитeль пpecнoвoдныx pыб eвpoпeйскoй Poccuu. Издaниe A. C. Cувopинa, Caнкт-Пeтepбуpг. 240 c.

Hикoльcкий Г. B. 1954. Чacтнaя иxтиoлoгия. Coвeтcкaя Нaукa, Mocквa. 458 c.

Halme, E. 1954. Pohjolan kalat värikuvina. Werner Söderström osakeyhtiö, Porvoo, Helsinki. 136 pp.

Жукoв П. И. 1988. Cпpaвoчник пo экoлoгии пpecнoвoдныx pыб. Нayкa и тexникa, Mинcк. 310 c.

http://urbanfishfarmer.com/

http://fl.biology.usgs.gov/Carp_ID/html/rhodeus_sericeus.html

http://www.latvijasdaba.lv

http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/seabass/index_en.htm

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Clarias_gariepinus.jpg

http://www.kalapeedia.ee


Vigadest teavitamisel saatke palun info koos telefoni või tahvelarvuti nime/mudeliga e-posti aadressil: kalateave(att)ut.ee

Mobiilirakenduste privaatsuspoliitika (privacy policy) leiate siit.

Käesoleva määraja valmimine on rahastatud "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" vahenditest.